Ekonomisk familjerätt

I familjerelationer uppstår frågor gällande den gemensamma ekonomin. Det kan vara i samband med ett giftermål eller inledandet av en samborelation, en skilsmässa eller separation. Livets slutskede innebär även att vi måste hantera ekonomiska frågor för den avlidne.

Ekonomisk familjerätt

I familjerelationer uppstår frågor gällande den gemensamma ekonomin.

Det kan vara i samband med ett giftermål eller inledandet av en samborelation, en skilsmässa eller separation. Livets slutskede innebär även att vi måste hantera ekonomiska frågor för den avlidne.

När en närstående dör aktualiseras juridik som känns påfrestande när man samtidigt ska ta itu med sorg och alla praktiska göromål. Då kan det kännas skönt att veta att det finns juridisk vägledning att få.

Om en närstående till dig har avlidit så informerar Skatteverket dig om att det ska upprättas en bouppteckning som är en förteckning över de tillgångar och skulder som den avlidne hade. Efter den avlidne uppstår ett dödsbo och i dödsboet finns dödsbodelägare. Dödsbodelägare är efterlevande make/maka, sambo, legala arvingar och universella testamentstagare samt efterarvingar.

Kanske har också den avlidne upprättat testamente som dels ska letas upp, dels delges till samtliga berörda arvingar. Alla arvsberättigade arvingar ska kallas till bouppteckningsförrättningen som i normalfallet hålls av en jurist på begravningsbyrån. Ganska snart kan det visa sig att dödsboet inte ser ut som man hade förväntat sig på grund av äktenskapsförord eller att det ska förrättas bodelning mellan dödsboet och den avlidnes nya make/maka/sambo, att den avlidnes testamente sätter det egna arvet ur spel eller gåvor som givits bort i förtid.

När man har hanterat förvaltningen av dödsboet, så som att betala dödsboets räkningar och avyttrat dödsboets tillgångar till exempel en fastighet, sålt fonder och samtliga skulder betalats, ska ett arvskifte upprättas. Det innebär att den avlidnes tillgångar och skulder fördelas mellan delägarna. Om det förrättas i sämja kan en oberoende jurist eller advokat upprätta handlingen.

Vi kan bistå er med hjälp att upprätta bouppteckning, förvalta dödsboet och slutligen förrätta arvskifte.

Om du behöver ett ombud för att du genom äktenskapsförord, testamente eller gåvor till andra arvingar förfördelats från den avlidne kan vi hjälpa dig. Likaså om du behöver juridisk rådgivning om du är den som levt tillsammans med den avlidne och behöver stöttning för hur du ska hantera arvingarnas krav.

I de dödsbon där delägarna inte lyckas lösa konflikterna på egen hand kan tingsrätten förordna en boutredningsman eller skiftesman. Om vi förordnas till boutredningsman eller skiftesman agerar vi oberoende och opartiskt gentemot dig som delägare. Det innebär att vi inte är ombud för dig utan vi företräder och tillvaratar dödsboets intressen. Som boutredningsman är syftet att förvalta dödsboet, utreda tvistefrågor mellan delägarna och förbereda boet för ett arvskifte. Boutredningsmannen har också, om inte delägarna kan komma överens, möjlighet att fatta beslut om arvskifte.

En skiftesman däremot, har i uppdrag att enbart fatta beslut om arvskifte och om bodelning behöver förrättas mellan dödsboet och efterlevande make/maka/sambo kan samma advokat också begäras som bodelningsförrättare.

Vi åtar oss uppdrag som boutredningsman, skiftesman och bodelningsförrättare.

Vi kan även agera ombud i bodelningsärenden, eller i tvister hänförliga till frågor som rör ekonomisk familjerätt såsom arv. Vi kan även bistå dig att upprätta äktenskapsförord, samboavtal, testamente eller gåvobrev.

Behöver du hjälp med något som rör ekonomisk familjerätt?

Andra områden

Straffrätt

Har du blivit anklagad eller utsatt för ett brott?

Vägen till en eventuell dom kan både vara lång och snårig. 

Du kan ha rätt till en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde som kan hjälpa dig. 

Migrationsrätt

Har du flytt från ditt hemland eller har du flyttat till Sverige för att arbeta eller för att bo med din familj? 

Oavsett kan processen vara besvärlig när du inte kan språket eller känner till rättssystemet.

Du kan anlita ett ombud som hjälper dig med den juridiska processen. I vissa fall har du rätt till ett offentligt biträde. 

Socialrätt

Har socialnämnden i din hemkommun ansökt om att tvångsomhänderta ditt barn eller ansökt om att du ska tvångsvårdas för ett narkotikamissbruk?

Du har rätt till ett offentligt biträde som för din talan och tillvaratar dina intressen. 

Familjerätt

Ofta innebär familjelivet mer juridik än vad vi tror och ibland mer än vad vi önskar.

Familjerätt är ett rättsområde som i stort sett omfattar alla juridiska frågor som kan uppkomma i en familjerelation. 

Straffrätt

Har du blivit anklagad eller utsatt för ett brott?

Vägen till en eventuell dom kan både vara lång och snårig. 

Du kan ha rätt till en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde som kan hjälpa dig. 

Migrationsrätt

Har du flytt från ditt hemland eller har du flyttat till Sverige för att arbeta eller för att bo med din familj? 

Oavsett kan processen vara besvärlig när du inte kan språket eller känner till rättssystemet.

Du kan anlita ett ombud som hjälper dig med den juridiska processen. I vissa fall har du rätt till ett offentligt biträde. 

Socialrätt

Har socialnämnden i din hemkommun ansökt om att tvångsomhänderta ditt barn eller ansökt om att du ska tvångsvårdas för ett narkotikamissbruk?

Du har rätt till ett offentligt biträde som för din talan och tillvaratar dina intressen. 

Familjerätt

Ofta innebär familjelivet mer juridik än vad vi tror och ibland mer än vad vi önskar.

Familjerätt är ett rättsområde som i stort sett omfattar alla juridiska frågor som kan uppkomma i en familjerelation. 

Rulla till toppen