Socialrätt

Har socialnämnden i din hemkommun ansökt om att tvångsomhänderta ditt barn eller ansökt om att du ska tvångsvårdas för ett narkotikamissbruk?

Du kan ha rätt till ett offentligt biträde som för din talan och tillvaratar dina intressen.

Socialrätt

Advokatbyrån arbetar främst med ärenden inom socialrätt som rör de s.k. ”tvångsmålen” som oftast benämns som LVU, LVM, LPT och LRV. 

Vård och insatser som kan erbjudas den enskilda med stöd av socialtjänstlagen är frivilliga. Det finns däremot situationer där socialtjänsten inte längre anser att frivilliga insatser är tillräckliga. Då finns möjligheten att ingripa med tvång.

Kontakten till advokat eller biträdande jurist i ett ärende som handlar om LVU, LVM, LPT, LRV uppstår oftast genom ett förordnande från förvaltningsrätten. Då utser förvaltningsrätten vem som ska företräda dig. Du som part har däremot också rätt att själva önska vem som ska utses att vara ditt offentliga biträde.

Generellt så utses ett offentligt biträde för barnet (den unge) och för vårdnadshavarna i ärenden som ska prövas inom ramen för lagen med särskilda bestämmelser av unga (LVU), om det inte måste antas att ett behov för biträde saknas. Om vi företräder dig som är under 15 år, så utses vi även att agera som din ”ställföreträdare”. Det betyder att vi ska föra fram dina synpunkter och åsikter i ärendet.

Så snart vi utses som offentligt biträde så tar advokatbyrån en kontakt med dig för att boka in ett inledande möte.

Ett ärende om LVU, LVM, LPT och LRV prövas i förvaltningsrätten som första instans. I de allra flesta ärenden hålls en muntlig förhandling. Du kan själv påkalla att muntlig förhandling ska hållas. Du har rätt att kalla egna vittnen och åberopa egen bevisning.

Rätten som ska döma i målet består av en lagfaren domare och tre nämndemän som tillsammans ska besluta om en ansökan ska bifallas eller avslås.

Om någon av parterna är missnöjda med domen går det att överklaga till Kammarrätten och slutligt till Högsta förvaltningsdomstolen. I vissa fall krävs prövningstillstånd redan i Kammarrätten och i Högsta förvaltningsdomstolen krävs alltid prövningstillstånd.

På samma sätt som i ett ärende om LVU så kan du ha rätt till ett offentligt biträde om ansökan avser LVM, LRV och LPT.

I mån av tid åtar sig advokatbyrån även andra ärenden inom socialrätt.

Behöver du hjälp med något som rör socialrätt?

Andra områden

Familjerätt

Ofta innebär familjelivet mer juridik är vad vi tror och ibland mer än vad vi önskar.

Familjerätt är ett rättsområde som i stort sett omfattar alla juridiska frågor som kan uppkomma i en familjerelation. 

straffrätt södra sverige, jörwall advokatbyrå, misstänk eller utsatt för brott

Straffrätt

Har du blivit anklagad eller utsatt för ett brott?

Vägen till en eventuell dom kan både vara lång och snårig.

Du kan ha rätt till en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde som kan hjälpa dig. 

Migrationsrätt

Har du flytt från ditt hemland eller har du flyttat till Sverige för att arbeta eller för att bo med din familj? 

Oavsett kan processen vara besvärlig när du inte kan språket eller känner till rättssystemet. 

Du kan anlita ett ombud som hjälper dig med den juridiska processen. I vissa fall har du rätt till ett offentligt biträde. 

Familjerätt

Ofta innebär familjelivet mer juridik är vad vi tror och ibland mer än vad vi önskar.

Familjerätt är ett rättsområde som i stort sett omfattar alla juridiska frågor som kan uppkomma i en familjerelation. 

straffrätt södra sverige, jörwall advokatbyrå, misstänk eller utsatt för brott

Straffrätt

Har du blivit anklagad eller utsatt för ett brott?

Vägen till en eventuell dom kan både vara lång och snårig.

Du kan ha rätt till en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde som kan hjälpa dig. 

Migrationsrätt

Har du flytt från ditt hemland eller har du flyttat till Sverige för att arbeta eller för att bo med din familj? 

Oavsett kan processen vara besvärlig när du inte kan språket eller känner till rättssystemet. 

Du kan anlita ett ombud som hjälper dig med den juridiska processen. I vissa fall har du rätt till ett offentligt biträde. 

Rulla till toppen