Familjerätt

Ofta innebär familjelivet mer juridik än vad vi tror och ibland mer än vad vi önskar. Familjerätt är ett rättsområde som i stort sett omfattar alla juridiska frågor som kan uppkomma i en familjerelation.

Familjerätt

Familjerätt innefattar den juridik som reglerar vårdnaden om barn, barns boende och umgänge i samband med separationer och de rättsregler som styr upphörande av äktenskap. Det handlar även om faderskap, adoption, frågor rörande samborelationer och underhållsbidrag till barn eller makar. Däremot är ingen relation den andra lik och det finns en mängd frågor som kan uppstå beroende på olika familjekonstellationer. Ibland kan det även vara frågor som rör ekonomi, såsom upprättande av gåvobrev, äktenskapsförord, samboavtal eller bodelningsavtal.

I familjerättsliga ärenden så arbetar advokatbyrån som ombud i tvister vid domstol och du kan få rådgivning i enskilda frågeställningar.

Behovet av juridisk rådgivning kan kännas särskilt stort i samband med en separation i en barnfamilj. Du kan ha blivit stämd i tingsrätt av din tidigare sambo/make/-a, eller du kanske själv inte ser någon annan utväg än att vända dig till domstol. Vanligt förekommande frågor i vårdnadstvister rör gemensam vårdnad, ensam vårdnad, boende, umgänge, växelvis boende och underhållsbidrag. 

Oavsett om du har blivit stämd eller om du själv överväger att ansöka om stämning i ett ärende som rör vårdnad, boende och umgänge, kan du anlita ett ombud. Du kanske har fått ett brev hemskickat av en advokat som företräder din f.d. man/hustru/partner med krav om vad hen anser ska gälla för era barn efter er separation som du måste besvara, eller så behöver du hjälp att upprätta precis en sådan skrivelse för att inleda en rättsprocess.

Om du kontaktar advokatbyrån i ett ärende som rör vårdnad, boende eller umgänge så bokar vi in ett rådgivningsmöte för att samtala om en möjlig väg framåt. 

Advokatbyrån kan även biträda dig att upprätta avtal, testamente och framtidsfullmakt. 

Ekonomisk familjerätt

I familjerelationer uppstår frågor gällande den gemensamma ekonomin. Det kan vara i samband med ett giftermål eller inledandet av en samborelation, en skilsmässa eller separation. Livets slutskede innebär även att vi måste hantera ekonomiska frågor för den avlidne.

 

I familjerelationer uppstår frågor gällande den gemensamma ekonomin.

Det kan vara i samband med ett giftermål eller inledandet av en samborelation, en skilsmässa eller separation. Livets slutskede innebär även att vi måste hantera ekonomiska frågor för den avlidne.

När en närstående dör aktualiseras juridik som känns påfrestande när man samtidigt ska ta itu med sorg och alla praktiska göromål. Då kan det kännas skönt att veta att det finns juridisk vägledning att få.

Om en närstående till dig har avlidit så informerar Skatteverket dig om att det ska upprättas en bouppteckning som är en förteckning över de tillgångar och skulder som den avlidne hade. Efter den avlidne uppstår ett dödsbo och i dödsboet finns dödsbodelägare. Dödsbodelägare är efterlevande make/maka, sambo, legala arvingar och universella testamentstagare samt efterarvingar.

Kanske har också den avlidne upprättat testamente som dels ska letas upp, dels delges till samtliga berörda arvingar. Alla arvsberättigade arvingar ska kallas till bouppteckningsförrättningen som i normalfallet hålls av en jurist på begravningsbyrån. Ganska snart kan det visa sig att dödsboet inte ser ut som man hade förväntat sig på grund av äktenskapsförord eller att det ska förrättas bodelning mellan dödsboet och den avlidnes nya make/maka/sambo, att den avlidnes testamente sätter det egna arvet ur spel eller gåvor som givits bort i förtid.

När man har hanterat förvaltningen av dödsboet, så som att betala dödsboets räkningar och avyttrat dödsboets tillgångar till exempel en fastighet, sålt fonder och samtliga skulder betalats, ska ett arvskifte upprättas. Det innebär att den avlidnes tillgångar och skulder fördelas mellan delägarna. Om det förrättas i sämja kan en oberoende jurist eller advokat upprätta handlingen.

Vi kan bistå er med hjälp att upprätta bouppteckning, förvalta dödsboet och slutligen förrätta arvskifte.

Om du behöver ett ombud för att du genom äktenskapsförord, testamente eller gåvor till andra arvingar förfördelats från den avlidne kan vi hjälpa dig. Likaså om du behöver juridisk rådgivning om du är den som levt tillsammans med den avlidne och behöver stöttning för hur du ska hantera arvingarnas krav.

I de dödsbon där delägarna inte lyckas lösa konflikterna på egen hand kan tingsrätten förordna en boutredningsman eller skiftesman. Om vi förordnas till boutredningsman eller skiftesman agerar vi oberoende och opartiskt gentemot dig som delägare. Det innebär att vi inte är ombud för dig utan vi företräder och tillvaratar dödsboets intressen. Som boutredningsman är syftet att förvalta dödsboet, utreda tvistefrågor mellan delägarna och förbereda boet för ett arvskifte. Boutredningsmannen har också, om inte delägarna kan komma överens, möjlighet att fatta beslut om arvskifte.

En skiftesman däremot, har i uppdrag att enbart fatta beslut om arvskifte och om bodelning behöver förrättas mellan dödsboet och efterlevande make/maka/sambo kan samma advokat också begäras som bodelningsförrättare.

Vi åtar oss uppdrag som boutredningsman, skiftesman och bodelningsförrättare.

Vi kan även agera ombud i bodelningsärenden, eller i tvister hänförliga till frågor som rör ekonomisk familjerätt såsom arv. Vi kan även bistå dig att upprätta äktenskapsförord, samboavtal, testamente eller gåvobrev.

Har du frågor som rör familjerätt?

Andra områden

straffrätt södra sverige, jörwall advokatbyrå, misstänk eller utsatt för brott

Straffrätt

Har du blivit anklagad eller utsatt för ett brott?

Vägen till en eventuell dom kan både vara lång och snårig. 

Du kan ha rätt till en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde som kan hjälpa dig. 

Migrationsrätt

Har du flytt från ditt hemland eller har du flyttat till Sverige för att arbeta eller för att bo med din familj? 

Oavsett kan processen vara besvärlig när du inte kan språket eller känner till rättssystemet.

Du kan anlita ett ombud som hjälper dig med den juridiska processen. I vissa fall har du rätt till ett offentligt biträde. 

Socialrätt

Har socialnämnden i din hemkommun ansökt om att tvångsomhänderta ditt barn eller ansökt om att du ska tvångsvårdas för ett narkotikamissbruk?

Du har rätt till ett offentligt biträde som för din talan och tillvaratar dina intressen. 

Straffrätt

Har du blivit anklagad eller utsatt för ett brott?

Vägen till en eventuell dom kan både vara lång och snårig. 

Du kan ha rätt till en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde som kan hjälpa dig. 

Migrationsrätt

Har du flytt från ditt hemland eller har du flyttat till Sverige för att arbeta eller för att bo med din familj? 

Oavsett kan processen vara besvärlig när du inte kan språket eller känner till rättssystemet.

Du kan anlita ett ombud som hjälper dig med den juridiska processen. I vissa fall har du rätt till ett offentligt biträde. 

Socialrätt

Har socialnämnden i din hemkommun ansökt om att tvångsomhänderta ditt barn eller ansökt om att du ska tvångsvårdas för ett narkotikamissbruk?

Du har rätt till ett offentligt biträde som för din talan och tillvaratar dina intressen. 

Ekonomisk familjerätt

I familjerelationer uppstår frågor gällande den gemensamma ekonomin.

Det kan vara i samband med ett giftermål eller inledandet av en samborelation, en skilsmässa eller separation. Livets slutskede innebär även att vi måste hantera ekonomiska frågor för den avlidne.

Rulla till toppen